FAQ Vanliga frågor

 

1. VILKA FILFORMAT KAN XSITE PRO LÄSA?

Svar:
Ytor/Terrängmodeller – LandXML DXF eller TRM. Det viktiga är att modellen har trianglar. Vi rekommenderar LandXML eller TRM

Linjer – DXF, GT, LandXML, KOF, GEO. LIN/PRF
När en linjemodell används kan systemet visa höjdskillnaden, stationsnummer och sidledsmätning till linjemodellen.

Punkter – DXF, GT, LandXML, PXY, KOF, GEO 

Bakgrundsfiler görs i DXF men i ändelsen av filnamnet måste du lägga till !BG ( Exempelfil!BG.dxf) 
När du lägger till !BG så kommer systemet läsa av filen som en bakgrund automatiskt.  

 

2. HUR SER MAPPSTRUKTUREN UT FÖR XSITE PRO? 

Svar:
Mappstrukturen till XSite PRO ser ut som följer. Du skapar en mapp på din dator med ett valfritt namn förslagsvis namnet på projektet (Undvik specialtecken). I mappen lägger du sedan filerna. Undermappar kan även användas för bättre struktur på projektet. När du gjort detta så är du redo för att föra över filerna till systemet.

 

3. HUR FÖR JAG ÖVER FILER TILL XSITE PRO? 

Svar:
Med en USB-sticka. Stoppa i USB-stickan i undersidan av skärmen (spelar ingen roll vilket av uttagen). Klicka sedan på Huvudmenyn ->Importera projekt -> Import via USB, markera sedan den mapp du ska importera och tryck på importera.  

Alternativt Projekt -> Import via USB 

Ska du föra över filer via ett USB så är det viktigt ätt du säkerställer att filerna är i en mapp (Hyperlänk till mappstrukturdelen). systemet läser in mappen med alla filerna och startar det projektet automatiskt. Kom dock ihåg att gå in på Projekt->Läs fil för att välja vilken yta eller linje eller punkt som du vill ha aktiv.

Med Xsite Manage, med våran molntjänst Xsite Manage kan du föra över filer till systemen, fjärransluta och hämta punkter som loggats. För att få tillgång till detta så måste du först och främst skapa ett konto och det gör du här Xsite Manage. Efter det måste du bli inbjuden till er företagssida och det kan du antingen bli av en kollega som är admin eller kontakta support@mobasweden.com. Denna tjänst är helt kostnadsfri.

Med FTP, det går även att använda FTP (Filetransferportal) server. Klicka på Huvudmenyn ->Importera projekt-> Import från FTP, eller Projekt-> Import från FTP, systemet kopplar upp till servern som är inlagd och visar de mappar som finns tillgängliga där, tryck på den mappen (projektet) som du ska ha till maskinen och tryck på Importera längst ner till höger, nu läser systemet in mappen och filerna som finns där och startar det projektet automatiskt. 

Inloggningsuppgifter till detta finner du i systemet under, inställningar ->installationsinställningar->Dataloggning. Eller Inställningar-> Installationsinställningar-> Molnet. Där är serveradress och användarnamn samt lösenord inlagt.  

 

4. HAR DU INGEN RIKTNING? 

Svar:
Om du får upp texten ”ingen riktning” Kolla antennkontakterna, skruva loss gör rent och skruva fast igen. Kvarstår felet kontakta Supporten på 020-20 30 25 

 

5. INGEN RTK? 

Svar: 

Tryck på inställningar->GPS-styrning->RTK corrections. Är det en ruta med en text i som säger att det är fel användarnamn eller lösenord? Tryck på OK och sedan på Överta inställningar, avvakta en liten stund och se om felmeddelandet kommer tillbaka, gör det inte det och det “studsar” en gul rand i nedre delen av skärmen så kan du trycka på stäng och återgå till 3D sidan och se att du får Fixlösning. Får du fortfarande upp felmeddelandet så bör du ta kontakt med Supporten så kan de hjälpa dig att se vad som är fel. Övriga fel som kan påverka detta är SIM-kortet eller att korrektionsabonnemanget inte är aktivt eller aktivt i annan enhet. 

 

6.  HUR STÄLLER JAG IN ARBETSPLATSENS Z-HÖJD? 

Svar:
För att ställa Z-höjden på arbetsplatsen, behövs först en fixpunkt från mättekniker, därefter ställer du vald skopa med den valda mätpunkten på skopan (vi rekommenderar alltid mitten på skopan) så noga som du kan på fixpunkten. Kontrollera höjden som du fått på fixpunkten och jämför den med din
Z-höjd (Viktigt att du har fixlösning). Behöver du göra justering av höjden så trycker du på Inställningar->Koordinatsystem->Redigera koordinatförskjutningsvärden. Här trycker du endast på knappen Z-förskjutning Höjd 0.00m, då kommer ett tangentbord att komma upp och du slår in skillnaden och trycker OK. Nu ändras ditt Z värde, är du inte nöjd upprepar du processen med tangentbordet till dess du har samma höjd, tryck därefter Stäng, din Z-höjd är nu justerad.
 

 

7. HUR STÄLLER JAG IN ARBETSPLATSENS KOORDINATSYSTEM OCH GEOID MODELL?

Svar:
För att ställa in koordinatsystem och geoid modell trycker du först på
Inställningar->Koordinatsystem->Ladda koordinattransformation, tryck på + tecknet framför mappen Sweden, så kommer samtliga koordinatsystem upp som finns tillgängliga i ditt system. Leta upp det koordinatsystem som du skall använda på arbetsplatsen, tryck på den och tryck på Välj i nedre högra hörnet, nu är koordinatsystemet valt. För att välja geoid modell, börja att trycka på
Inställningar->Koordinatsystem->Ladda geoidmodell, tryck på + tecknet framför mapp Sweden och välj det höjdsystem(geoidmodell) du skall ha på din arbetsplats, tryck Välj i nedre högra hörnet. Nu har du valt geoidmodell och det kan vara bra att nu göra en kontroll av arbetsplatsens Z höjd. Skulle du inte hitta det koordinatsystem eller den geoid modell du söker kontakta Supporten. 
 


8. HUR LÄSER JAG IN EN PROJEKTMAPP? 

Svar:
Klicka på Projekt-> Öppna projektmapp, eller klicka på Huvudmenyn-> Öppna projektmapp, se till att ett projekt är markerat med en prick framför projektmappen, är det inte det utan den allra översta rot projektkatalogen eller fel projekt är markerad välj då en projektmapp och tryck på Läs mapp eller öppna i nedre högra hörnet.

 

9. HUR KALIBRERAR JAG EN NY ELLER BEFINTLIG SKOPA SAMT ROTATION? 

Svar:
Gå till Kalibrera skopa via huvudmenyn i 3D läget(LandNovaX) eller gå tillbaka till startsidan -> Setup->Skopkalibrering  

 1. Välj den skopa som ska kalibreras med knapparna längt upp i skärmen (använd <   >) 
 2. Mät längden på skopan från den lägsta tappen på stickan ner till skopans spets. (se bild i skärmen)
 3. Ange längden och tryck på ”OK”, Ange i meter
 4. Mät skopans bredd 
 5. Ange bredd och tryck på ”OK”, Ange i meter
 6. Skopans namn kan ändras genom att trycka på “skopnamn” längst upp i skärmen.

Kalibrera med lodlina:  

 1. Fäst den medföljande magneten med lodlinan på den lägsta tappen på stickan.(se bild i skärmen)
 2. Vrid skopan långsamt mot lodlinan tills den snuddar vid den. Då ska sticktappen och skäret på skopan stå i lod. 
 3. Tryck på ”Kalibrera och spara”

Om rotator eller tiltenhet är installerad krävs kalibrering (görs vanligtvis under installationen):  

 1. Tryck på “Tool measures”
 2. Ange: måtten L15, TR1 och TR2. Om det är en ny skopa så flyttar du över måtten från föregående skopa. 
 • L15 är tiltaxelns differens från mitten av den lägsta tappen på stickan
 • TR1 är för visualisering, ett grovt mått räcker. 
 • TR2 är ett exakt mätvärde från rotationsaxeln på rotortilten till mitten av den lägsta tappen på stickan. Använd samma värde som mättes under installationen.

   TR PPR skall det stå 1 om den skopan använder rotation 

 1. Vrid tiltaxeln vertikalt genom att lägga ett vattenpass i skopan.
 2. Stäng skopan emot maskinen så att rotorhuset står i 90grader, Rotera tiltrotatorn tills skopan är horisontell. Använd ett vattenpass 
 3. Tryck på ”Calibrate tiltrotator rotation”. Tänk på att den här kalibreringen är individuell för varje skopa och gäller bara den skopan man kalibrerar rotationen på. 

  Nu är du klar med kalibreringen att gå till 2D läget och kontrollera din kalibrering genom att sätta skopans mätpunkt mot en referenspunkt (en sten eller annat fast föremål) tryck på Starta djup och distans så att du nollar höjd och längdmåttet, vrid på skopan in eller ut utan att tilta den och håll skopans mätpunkt igen mot samma referenspunkt, kontrollera att höjd och distans är inom+- 1cm, är värdet högre måste du kalibrera om skopan. (se bild)

 

10. HUR SPARAR/LOGGAR JAG PUNKTER? 

Svar:
När du ska logga/spara punkter för inmätning, så börjar du gå till geosymbolen nere i högrahörnet när du är i 3D läget. Där börjar du med ett trycka på ”kod” sedan välja att det är punkt du ska logga och skriv vad du ska mäta in, detta kommer bli namnet för punkterna. Efter det är klart klickar du på den gröna geosymbolen till höger för att spara punkten.

Du kan även logga linjer. Då gör du på samma sätt som när du loggar punkter men när du är inne på ”kod” så väljer du linje i stället för punkt.

Tidigare mjukvara
Har du inte uppdaterat till nya mjukvaran än, använder du knappen Logg och Spara position, du kan också ange en kod och ett punktnamn men inte spara linjer.
När du valt att se yta så har du också möjlighet att spara relationspunkter eller As-Built på den ytan som du har aktiv, genom att trycka på rutan där antal satelliter anges, samma sak gäller här att det inte går att namnge dessa punkter eller använda dem för att skapa egna modeller.

Senaste programvaran – LandNova X
Du kan också spara As-Built punkter som på svenska översätt till relationsdata som sedan kan användas till relationshandlingar. Dessa punkter sparas genom att trycka på geosymbolen till höger när du kör mot Yta/Linje/punkt och Yta+Linje. Dessa punkter får namnet som ytan/linjen/punkten du har aktiv. Med dessa punkter kan du inte själv ge någon kod eller punktnamn, inte heller kan du använda dessa punkter för att bygga egna modeller.